Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх

-    Бизнесийн үнэлгээ хийх
-    Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх
-    Үл хөдлөх хөрөнгө үнэлгээ
-    Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ
-    Цагдаа авилгатай тэмцэх газраас томилсон шинжээчийн дүгнэлт гаргах үнэлгээ
-    Хувьцааны үнэлгээ
-    Шүүхийн маргаантай асуудалд дүгнэлт гаргах
-    Газрын үнэлгээ
-    Түүхийн дурсгалт эд зүйл сурлагын бүтээлийн үнэлгээ