• Үйлчлүүлэгчийн анхан шатны баримтын хүчин төгөлдөр эсэхийг тогтоох

  • Татварын тооцоолох

  • Татварын төлөвлөлт хийх